มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                1.  ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

                2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

                3.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                4.  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

                5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

                6.  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการทำงาน

         1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

                2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

                3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

                4.  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

          1.  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

          2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

               2.1  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

               2.2  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

               2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

               2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

          3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

          4.  การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

          2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

          3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ