Get Adobe Flash player
0 Comments

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

1. การจัดทำข้อเสนอของโครงงาน
          การทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้
          1. กำหนดขอบเขตงาน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอการวิชาการ เพื่อนำมากำหนดขอบเขต ลักษณะ และแนวทางในการางแผนจัดทำโครงงาน
          2. การออกแบบการพัฒนา มีการกำหนดลักษณะของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตัวแปรภาษา และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้กำหนดคุณลักษณะของผลงาน ระบุเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงาน 
          3. พัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจทำการพัฒนาส่วนย่อยๆ บางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้โดยนำผลจากการปฏิบัติ ไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้เสนอโครงงานที่ต้องการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงงานและหลักการ
          4. จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ เขียนข้อเสนอโครงงานนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้แนะนำในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การวางแผนและดำเนินการทำโครงงานเป็นไปอย่างราบรื่น

2. องค์ประกอบของข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
          ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
          1. ชื่อโครงงาน
             ชื่อโครงงาน คือ ชื่อเรื่องหรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจจะนำมาทำเป็นโครงงาน ซึ่งควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับ ชันเจน สื่อความหมายได้ตรงกับงานที่ผู้เรียนกำลังศึกษา
          2. ประเภทของโครงงาน
             ประเภทของโครงงาน เป็นการระบุลักษณะของโครงงานที่พัฒนาว่าเป็นโครงงานประเภทใดใน 5 ประเภท อันได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฎี โครงงานประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม
          3. ชื่อผู้ทำโครงงาน
          4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
          5. ระยะเวลาดำเนินงาน
          6. ที่มา แนวคิด และประโยชน์
             ที่มา แนวคิด และประโยชน์ เป็นการอธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ และเหตุใดจึงได้เลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร มีหลักการ หรือทฤษฏีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่คิดขึ้นใหม่ หรือเป็นที่ศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมที่เคยทำมาแล้ว หรืออาจเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้งก็ได้
          7. วัตถุประสงค์
             วัตถุประสงค์ เป็นการระบุถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนาขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ไม่ใช่นำเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์อาจเขียนเป็นข้อๆ ได้ โดยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษาหรือทดลองมีการเขียนที่ชัดเจน และกระชับ
          8. ขอบเขตของโครงงาน
             เป็นการระบุปริมาณ หรือขนาดของโครงงานที่จะพัฒนาว่ามีมากน้อยเพียงไร รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆ เช่น การกำหนดจำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา
          9. หลักการและทฤษฏี
             หลักการและทฤษฏี เป็นการอธิบายถึงหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ผู้เรียนควรระบุแหล่งอ้างอิงของหลักการและทฤษฏีเหล่านั้น ส่วนในการทำโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง มักมีการคาดเดาคำตอบล่วงหน้า หรือการตั้งสมมติฐานนั่นเอง สมมติฐานเป็นคำตอบหรือคำอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผล คือ มีทฤษฏีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ และที่สำคัญคือ เป็นข้อความที่มองเห็นแนวทางในการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้นได้
          10. วิธีดำเนินงาน
             ในการดำเนินงานโครงงาน ผู้เรียนจะต้องระบุความต้องการ แนวทางในการศึกษาค้นคว้า และงบประมาณที่ใช้ในโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
             - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ระบุชนิด คุณสมบัติ และจำนวนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน แหล่งที่มาของวัสดุ มีวัสดุที่ต้องจัดซื้อมูลค่าเท่าไร วัสดุที่ต้องหยิบยืมจากหน่วยงานอื่นหรือวัสดุบางอย่างอาจต้องจัดทำขึ้นเอง
             - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
               การวางแผน การพัฒนา การทดสอบ แก้ไข และการนำเสนอผลงาน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
             - งบประมาณ ในการจัดทำโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำโครงงานในการดำเนินงานจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ มีการประเมินผลงานระหว่างปฏิบัติงานและประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมรูปแบบการประเมินไว้ล่วงหน้า
          11. แผนปฏิบัติงาน
              ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในการพัฒนาโครงงาน ลำดับขั้นตอนก่อน-หลังของแต่ละกิจกรรม ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน พร้อมผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งส่วนนี้จะใช้ควบคุมการพัฒนาโครงงานให้สำเร็จลุล่วงในช่วงเวลาที่กำหนด
          12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้จะต้องมีการเขียนไว้ให้ชัดเจน ว่าเมื่อทำโครงงานเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนที่จะได้กับตนเองหรือบุคคลอื่น
          13. เอกสารอ้างอิง
              เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่าผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งใด หากผู้อื่นสนใจที่จะทำโครงงานในลักษณะดังกล่าวในมุมมองอื่นๆ ก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้น

โดยสรุปแล้วข้อเสนอโครงงานควรจะประกอบด้วย

3. โครงร่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ชื่อโครงงาน................................................................................................................
ประเภทของโครงงาน....................................................................................................
ชื่อผู้ทำโครงงาน
................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.................................................................................................
ระยะเวลาดำเนินงาน......................................................................................................
ที่มา แนวคิด และประโยชน์
................................................................................................................................

หลักการและทฤษฏี
................................................................................................................................

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
................................................................................................................................

แนวทางการดำเนินงาน
................................................................................................................................

งบประมาณ
................................................................................................................................

แผนปฏิบัติงาน
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เอกสารอ้างอิง
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.phphttp://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php

http://www.thaiteachers.tv/teachers.phphttp://www.thaiteachers.tv/asean.php

ครูผู้สอน


    นายศราวุธ  ปะทะโก

สถิติผู้เยี่ยมชม

579295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
207
275
692
576598
2520
7384
579295

Your IP: 44.200.171.74
Server Time: 2022-08-09 19:00:40